INFANTIL | ROUPEIROS

BY 600 BC

Mini Roupeiro 02 Gavetas
com Pés Retrô Branco

BY 610 BC

Mini Roupeiro 02 Gav e Prat.
com Pés Retrô Branco

BEE 030 BC/BC

Roupeiro Retrô 02 Gavetas
02 Portas Pés Palito Branco

BEE 030 IT/BC

Roupeiro Retrô 02 Gavetas 02 Portas
Pés Palito Itapua com Branco

BEE 040 BC/BC

Roupeiro Retrô 02 Gavetas
03 Portas Pés Palito Branco

BEE 040 IT/BC

Roupeiro Retrô 02 Gavetas
03 Portas Pés Palito Itapua com Branco

BY 140 BC/BC

Roupeiro 02 Gavetas 02 Portas
com Pés Retrô Branco

BY 140 BC/NU

Roupeiro 02 Gavetas 02 Portas
com Pés Retrô Branco com Nude